Laboratory Members

 

 

Professor
Kenji Imou
Associate professor
Yutaka Kaizu
Assistant professor
Kenichi Furuhashi
Researcher
Fumio Hasegawa
Sho Igarashi
Staff
Satoko Takiguchi
Namiko Miyamoto
D 3
Masashi Hanagata
Jack Hu
D 2
Hongduo Zhang
D 1
M 2
Hiroya Kawaguchi
Naoya Kataoka
Kyoya Hara
Ryohei Takata
Natsuko Motoyama
M 1
Tatsuki Hamanaka
B 4
Shusaku Imamichi
Ryosuke Kuroda
Kosuke Ueda
Tadasu Kitahira
Takaya Miyazaki