Laboratory Members

 

 

Professor
Kenji Imou
Associate professor
Yutaka Kaizu
Assistant professor
Kenichi Furuhashi
Researcher
Fumio Hasegawa
Sho Igarashi
Staff
Satoko Takiguchi
Namiko Miyamoto
D 3
Masashi Hanagata
Hongduo Zhang
D 2
D 1
M 2
Hiroya Kawaguchi
Tatsuki Hamanaka
M 1
Yunong Zhou
Kohei Fukudome
Takaya Miyazaki
Yu Yoneda
  Mizuki Hagino (Department of Grlobal Agricultural Sciences) @  
B 4
Shusaku Imamichi
Kosuke Ueda
Mizuho Ide